Bozhidar

Bozhidar

The baby boy name Bozhidar represent unique meaning, Bulgarian and Macedonian form of BOŽIDAR., is popular among bulgarian ethenicity or origin.

In native script, the name Bozhidar is written as Божидар(Bulgarian, Macedonian, Church Slavic)