Tiki

Tiki

TAY-Kiy, Ti-ki

The human name Tiki represent unique meaning "Wooden image of a god • Waterfall • Truthful • Bad-good Personality", is rare among ethenicity or origin maori.

The name pronounce as TAY-Kiy, Ti-ki, the name contain around 2 syllables in pronouciations.

The human Tiki has also nick names such as Tik, and also has variations of Tikki, Teke, Teekee, Teeki

Tiki name is also found in Polynesian, Maori, Japanese, Hawaiian and Hebrew origin


Postcard For Baby Name Tiki

Baby Name Poster For Tiki